+49 211 43637831
·
+49 211 94259339
·
info@topuz-law.de
·
Mo - Fr 07:30-19:00
İletişim

Dava Açma

Dava açma sanatı

Başarılı bir davanın bireysel aşamaları

I. Tanıtım

Son yıllarda, dava hukuku "ayrı" bir hukuk alanı haline gelmiştir. Dava hukukunun esasen usul hukuku (usul hukuku) ile sınırlı olduğu dönemler çoktan geride kalmıştır.

Almanya'daki hukuki gerçeklik, sadece maddi hukuk alanında uzmanlaşmış avukatları değil, aynı zamanda talepleri stratejik ve mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde nasıl ileri sürebileceklerini bilen avukatları da gerektirmektedir.

""Haklı olmak" ve ""hakka kavuşmak"" kelimenin tam anlamıyla farklı "ayakkabı çiftleridir".

Bunun bir eyalet mahkemesi yargılaması mı, "eyalet dışı" tahkim yargılaması mı yoksa bir birleşme ve satın alma işleminde bir sonraki müzakere turu mu olduğu önemli değildir. Prosedürler için gereklilikler esasen aynıdır.

II. Hazırlık Aşaması

Herhangi bir süreci başlatmadan önce, müşterinin çıkarlarını anlamak önemlidir.

Müvekkil olağan mahkemeler önünde bir talepte bulunmak istiyorsa, avukatın ilk görevi maddi hukuki durumu incelemek ve talebin ilgili temelini belirginleştirmektir.

1. Kanıtlar

Talebin temeli oluşturulduktan sonra, ikinci adım usul hukukunu (usul hukuku) net bir şekilde çözmektir. Müvekkil (davacı) hangi olguları sunmalı ve gerekirse kanıtlamalıdır? Hukuk yargılamasında bu, sunum ve ispat yükü olarak da adlandırılır. Çoğu durumda, ispat yükü mahkemede hangi tarafın kazanacağını veya kaybedeceğini belirlemede belirleyicidir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu, ilgili davacının öncelikle, hukuki bir önerme ile bağlantılı olarak, davacı tarafından ileri sürülen iddianın kendi şahsında doğmuş olarak kabul edilmesine uygun görünen olguları ileri sürmesi (ortaya koyması) gerektiği anlamına gelir.

Prensip olarak, karşı tarafın iddia edilen olguyla çelişmemesi koşuluyla, bir olgunun sadece iddia edilmesi mahkemede yeterlidir. Böyle bir durumda, davacı sunum yükünü yerine getirmiş olur. Karşı tarafın kararla ilgili bir olguya itiraz etmesi halinde, ispat yükü, kararla ilgili olgunun kanıtlanamaması riskinin hangi tarafa ait olduğunu belirler.

Bunu açıklamak için bir örnek:

Davacı (satıcı) satın alma bedelinin ödenmesini talep etmektedir. Davalı, taraflar arasında bir sözleşme yapıldığını dahi reddetmektedir.

Bu durumda, davacı, taraflar arasında, davalının belirli bir satın alma nesnesini davacıya teslim etmesi ve devretmesi ve karşılığında davalının belirli bir satın alma bedeli ödemesi şeklinde bir anlaşmaya varıldığına dair kanıt sunmalıdır.

Bu kanıtı sağlamanın en kolay yolu, her iki tarafça imzalanmış bir satın alma sözleşmesi sunmak olacaktır. Satın alma sözleşmesinin imzalandığına dair kanıt daha sonra doğrudan ilgili tapu ibraz edilerek sağlanabilir.

Davacı tarafından ilgili bir belge sunulamıyorsa, tek seçenek başka belgeler sunarak satın alma sözleşmesinin imzalandığını dolaylı olarak kanıtlamak olacaktır. Sözleşme (anlaşma) yapılırken orada bulunan tanıkların isimlerini vermek de mümkün olacaktır. Geriye kalan son resmi kanıt biçimi, içtihat hukukunun yalnızca istisnai durumlarda (örneğin bire bir görüşmeler) izin verdiği tarafların sorgulanması olacaktır.

İddia sahibi kararla ilgili bir gerçeği kanıtlayamazsa, ispat yükü iddia sahibinin üzerinde olur ve bunun sonucunda iddia sahibi davayı kaybeder.

Olası bir dava öncesinde avukatın görevi, mevcut kanıtları iddianın ilgili temeline göre değerlendirmek, dava risklerine işaret etmek ve gerekirse daha fazla kanıt elde etmektir.

2. Kanıt elde etmek

Zeki bir avukat bu aşamada kanıtlarla birçok zorluğun üstesinden gelebilir. Örneğin, yukarıdaki örnekte müvekkil (davacı) satın alma sözleşmesini kaybetmişse, davacı davalıya dikkat çekmeden e-posta veya WhatsApp yoluyla aşağıdaki kelimeleri yazabilir:

Selam... (karşı tarafın adı),

... tarihinde (devir teslim ve mülkiyet devri) size verdiğim ... (satın alma nesnesi) için ...€'yu (satın alma bedeli) nihayet ne zaman ödeyeceksiniz?"?“

Davalı, "Üzgünüm, şu anda param yok, en geç ... tarihine kadar ödeyeceğim" şeklinde cevap verirse, tüm yazışmaların çıktısı alınabilir ve daha sonraki bir tarihte mahkemeye sunulabilir.

Mahkeme, yazışmaları delillerin serbestçe değerlendirilmesi yoluyla usulen değerlendirecek (Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 286. Maddesi, ZPO), böylece davalının bir satın alma sözleşmesinin varlığına itiraz etmesi etkili bir şekilde engellenecektir.

Bu tür hileler, iyi bir hazırlık çalışmasının aslında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu şekilde, kanıt sağlamada karşılaşılan pek çok zorluk aşılabilir.

3. Müzakere Stratejisinin Geliştirilmesi

Daha ileri bir hazırlık tedbiri olarak, somut olayda kullanılacak müzakere stratejisi müvekkil ile görüşülmelidir.

Bir anlaşma (uzlaşma) olasılığı varsa, kendi kırmızı bayraklarınız önceden tartışılmalıdır. Müvekkiller genellikle mahkemede ekonomik olarak mantıksız kararlar verdikleri ve daha sonra pişman oldukları için bu mantıklıdır. Mahkemeye çıkmak bazı müvekkilleri tedirgin edebilir, ancak en azından Almanya'da bunun için bir neden yoktur. Kırmızı çizgilerin tartışılması, avukatın müvekkilini kendi çıkarlarına uygun olmayan kararlardan korumasını kolaylaştırır. Bu, müvekkili kendisinden korumak söz konusu olduğunda da geçerlidir.

III. Müzakere

Her davanın merkezinde duruşma yer alır. Alman hukuk davalarında asıl duruşma yazılı yazışmalarla hazırlanır. Sözlü duruşmada, gerekirse kanıtlar toplandıktan sonra dava başvuruları yapılır.

Gerçek ikna çalışmalarının yüzde 70'inin yazışmalar yoluyla yapıldığı tahmin edilmektedir. Yazışmalar söz konusu olduğunda, gerçek sanat mümkün olduğunca kısa ama gerektiği kadar ayrıntılı olmaktır.

Bu yaklaşımın kökeni, Almanya'daki hakimlerin davaları sonuçlandırmak için genellikle büyük baskı altında olmalarına dayanmaktadır. Bir hakimin okumak zorunda olduğu uzun savunma dilekçeleri, mahkeme başkanının ruh halini iyileştirmeye her zaman yardımcı olmaz. Hâkimlerin favorisi hızlı anlaşmalardır.

Davacının bakış açısından bu, dava dilekçesinin mümkün olduğunca kronolojik olarak yapılandırılması gerektiği anlamına gelir, böylece mahkeme başkanının davanın olgularını yazarken esasen sadece dava dilekçesinden kopya çekmesi gerekir. Aynı durum, en iyi durumda kararın gerekçelerine dahil edilebilecek olan dava dilekçesindeki isteğe bağlı hukuki argümanlar için de geçerlidir. İşin püf noktası, mahkemeyi kendi hukuki görüşünüze ikna etmek ve mahkemenin "oraya varmasını" kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmaktır.

Karşı tarafın bakış açısından bu, bir talep için gerekli şartların varlığının olgusal veya hukuki açıdan sorgulanması gerektiği anlamına gelir. Eğer bir talep standardı davacı lehine esastan uygulanıyorsa, avukatın görevi bu talebe karşı çıkabilecek tüm itiraz ve savunmaları tespit etmek ve gerekirse bunları sunmaktır. Müvekkilin mahkumiyeti, davacının bakış açısından farklı olarak, mahkeme için mümkün olduğunca zor hale getirilmelidir.

IV. Uygulama/ Yürütme

Müvekkilin hedefine ulaşıldıktan ve icra edilebilir bir unvan (karar, icra emri, (mahkeme) sulh, masraf değerlendirme emri, vb.) elde edildikten sonra, bu unvanın icra edilmesi gerekir. Bunu yapmanın klasik yolu, bir icra memurunu borçlunun tesislerinde haczedilebilir eşyaları araması ve uygun icra tedbirlerini alması için görevlendirmektir.

Borçlunun alacaklarının haczedilmesi de mümkündür.

Bunlar şunlar olabilir:

      • Bankalara karşı ödeme talepleri (cari veya vadesiz para hesabındaki kredi bakiyesine ilişkin ödeme talebi);
      • Borçlunun işverenine karşı ödeme talepleri (maaş haczi);
      • diğer üçüncü taraflara karşı ödeme talepleri.

Taşınmaz mallara (teminat ipoteği, cebri satış ve cebri idare) veya borçlunun diğer haklarına karşı da icra yoluna başvurmak mümkündür.

Her alacaklı, alacağın borçlusunun iflas etmesi veya iflas etmesi durumunda icra edilebilir bir unvanın fiilen değersiz olduğunun farkında olmalıdır. İflas durumunda icra edilebilir bir unvanın pek bir faydası yoktur, zira alacaklı hala mevcut varlıklar varsa iflas kotasına yönlendirilir.

Bu, bir müvekkilin mahkemede "kazanmış" olsa bile fiilen kaybettiği anlamına gelir.

Size yardımcı olalım!

Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz. Acil yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki numarayı arayınız:

Tel : +49 211 43637831

info@topuz-law.de Mo – Fr 07:30-19:00 +49 211 94259339

 

tr_TR